Spojená škola Trnava

Spojená škola Trnava

Čajkovského 50
91708 Trnava
IČO: 35629860

Informácie o inštitúcii Spojená škola Trnava

 

Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád,
ba i celému svetu!
Veď slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.

J. A. komenský

 

O škole

 

Krajský školský úrad v Trnave v súlade s ustanovením §10 a §22 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve zriadil k 1.7.2006 Spojenú školu s organizačnými zložkami: Špeciálna základná škola s materskou školou, Praktická škola, Základná škola pri nemocnici. Cieľom a zmyslom zriadenia nového typu špeciálnej školy, ktorá vznikla zlúčením troch predtým existujúcich právnych subjektov je zabezpečiť kompletnú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť pre žiakov a klientov vo veku 3 až 26 rokov v jednej vzdelávacej a výchovnej inštitúcii.

V súčasnej dobe Spojená škola Trnava sídli v budove predtým existujúcej ŠZŠ a PrŠ v Trnave a v samostatnom pracovisku ZŠ pri nemocnici, Žarnova 11, Trnava. Škola ako taká vznikla pred 15 rokmi.

Od roku 1997 je škola samostatným právnym subjektom. Nové úlohy a programy nie je možné realizovať starými metódami a formami práce. Tvorivosť bez iniciatívy nie je možná. Vyžaduje si otvorenosť, kritiku, dôslednosť vo výchove a vzdelaní v boji proti prekážkam a dôslednosť v tvorivej práci.

Koncepcia školy – filozofia školy vyjadruje vo všeobecnej rovine cieľ, kam chceme školu doviesť, to znamená, aký má byť žiak, dieťa, klient našej školy a aká má byť škola sama o sebe. V školskom roku 2003/2004 budova prešla absolútnou rekonštrukciou, uskutočnila sa nadstavba a prístavba školy, čiže v súčasnej dobe škola predstavuje štandardný, moderný komplex učební a tried, ktoré spĺňajú kritériá modernej školy. Priestory ZŠ v nemocnici sú v priestoroch Fakultnej nemocnice Trnava, ktoré sú zmluvne viazané a prenajaté, kde vyučovací proces prebieha priamo na oddeleniach nemocnice, kde sú deti hospitalizované.

 

Súčasti školy

 

Kde nás nájdete?

Zobrazit